Geboorte
melden

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Uilennestje - Geboortekaartjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.hetuilennestje.nl - info@hetuilennestje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Uilennestje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetuilennestje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Uilennestje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Uilennestje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Uilennestje) tussen zit. Het Uilennestje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Indesign, Illustrator en Photoshop. In deze ontwerpprogramma’s ontwerpen wij de kaarten.]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Uilennestje bewaart alle persoonsgegevens die bij de bestelling zijn doorgegeven + alle ontwerpen van de geboortekaartjes van de geboren kindjes. Indien er om gevraagd wordt dit te verwijderen dan doen wij dat. Het komt voor dat ouders nog meerdere kinderen krijgen en dan dezelfde lettertypes/ kleuren willen als het eerste ontwerp. Wanneer wij de bestanden bewaren kunnen we dit makkelijk realiseren.

Verder doen wij niets met de gegevens die nog in ons archief zijn. Wij versturen ook geen nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Uilennestje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Uilennestje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Uilennestje gebruikt een Zopim chatfunctie, alleen voor het gebruik hiervan worden er cookies geinstalleerd. Pas alleen nadat je zelf de cookies hebt geinstalleerd.

Bewerkersovereenkomst met Google.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij delen in geen geval gegevens met Google. Wij hanteren Google analytics om zo meer zichtbaarheid te krijgen op het aantal bezoekers dat onze website bezoekt en op welke kaarten het meest geklikt worden. Deze gegevens zijn anoniem. Wij zien niet wie waar op heeft geklikt. Wij verwerken de gegevens dan ook anoniem en gebruiken deze niet voor advertentie doeleinden zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Deze cookies worden geplaatst:
Cookienaam _ga verloopt na 2 jaar. Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
Cookienaam _gid verloopt na 24 uur. Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
Cookienaam _gat verloopt na 1 minuut. Wordt gebruikt om aantal aanvragen te beperken
Voor deze cookies is geen akkoord van de bezoeker nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te komen zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Uilennestje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetuilennestje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Uilennestje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Uilennestje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hetuilennestje.nl

ONZE LAATSTE
Instagram-posts
@hetuilennestjegeboortekaartjes
Kunnen wij je helpen?